Przydatne informacje

Przydatne informacje, Usługi transportowe, Transport Skandynawia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od 1 stycznia 2011) jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.

Reguły handlowe INCOTERMS:

  • obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
  • ich stosowanie jest fakultatywne
  • obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
  • normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności.

Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Źródło: Wikipedia.org

Wymiary kontenerów

Standaryzowane do długości 20 stóp (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU) mogą mieć również długość 30, 40 lub 45 stóp. Obecnie kontenery są najpopularniejszą jednostką ładunkową w transporcie zarówno lądowym, jak i morskim, dzięki łatwości przeładunku i transportu. Wewnątrz kontenera zazwyczaj umocowane są haki i punkty zaczepień. Maksymalna ładowność kontenera zazwyczaj nie przekracza 28 ton. Kontenery posiadają numery o składni ABCD 123456-7 (cztery litery, 6 cyfr i cyfra kontrolna).

Kontenery 1C potocznie nazywane są standardowymi 20-to stopowymi, kontenery 1A potocznie nazywane są 40-to stopowymi.

Typ: 1C, Długość zew. mm: 6058, Długość wew. mm: 5867, Szerokość zew. mm: 2438, Szerokość wew. mm: 2330, Wysokość zew. mm: 2438, Wysokość wew. mm: 2197, Maksymalna masa ton: 30,48, Kubatura wew. m3: 61,4.

Typ: 1A, Długość zew. mm: 12192, Długość wew. mm: 11998, Szerokość zew. mm: 2438, Szerokość wew. mm: 2330, Wysokość zew. mm: 2438, Wysokość wew. mm: 2197, Maksymalna masa ton: 20,32, Kubatura wew. m3: 30.

Źródło: Wikipedia.org
 

Nasza oferta

Usługi transportowe
Szybkie przewozy w transporcie drogowym pomiędzy Polska a w/w krajami, organizowanie codziennych wysyłek ładunków cało-pojazdowych i częściowych, transport ładunków drobnicowych w szczególności do/z Danii – Szwecji – Norwegii - Finlandii - krajów Nadbałtyckich - Turcji - Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, przewozy towarów miedzy rożnymi krajami; w tym transport pomiędzy Skandynawią/Europą Zachodnia, Centralną i Wschodnią. Czytaj więcej...

Obsługa celna i magazynowa
Składowanie ładunków w magazynie celnym, odprawy celne, dystrybucja, zarządzanie logistyczne, transport „od drzwi do drzwi”, codzienna dystrybucja ładunków po Polsce, sprawdzone skandynawskie rozwiązania logistyczne, zindywidualizowane projekty transportowe i spedycyjne. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej klienta poprzez właściwą realizację usług spedycyjnych i logistycznych o korzystnej relacji jakości do ceny. Czytaj więcej...

 

 

Język/Language: PL GB © Wszelkie prawa zastrzeżone
Stworzone z przez Strony365.pl